เกี่ยวกับเรา

ชื่อโรงพยาบาล :   โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
สัญลักษณ์สถานพยาบาล :   โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขา, เฉพาะทาง ระบุ) ทั่วไป จำนวน 60 เตียง
ที่อยู่ :   262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :   055-909888
แฟกซ์ :   055-284226, 055-909877
E-mail :   phitsanulok-hospital@hotmail.com
ชื่อผู้รับอนุญาต :   บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 10201011952
ชื่อผู้ดำเนินการ :   บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด
ประวัติ :   โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จดทะเบียนในนาม บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด ( ชื่อเดิมโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2537 เริ่มเปิดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน บริการหลัก (main service) 1. ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม( กาย จิต สังคม อารมณ์) แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ข้างเคียงในระดับทุติยภูมิ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี 2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการออกหน่วยปฐมพยาบาล 3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรทางสาธารณสุข ละหน่วยงานอื่นๆ 4. เป็นแหล่งฝึกอบรม ทักษะความรู้ 5. เป็นแหล่งฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาบนอก 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง