เกี่ยวกับเรา

ชื่อโรงพยาบาล :   โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
สัญลักษณ์สถานพยาบาล :   โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขา, เฉพาะทาง ระบุ) ทั่วไป จำนวน 60 เตียง
ที่อยู่ :   262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :   055-909888
แฟกซ์ :   055-284226, 055-909877
E-mail :   phitsanulok-hospital@hotmail.com
ชื่อผู้รับอนุญาต :   บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 10201011952
ชื่อผู้ดำเนินการ :   นายแพทย์วินัย ทรัพย์ชนะกุล เลขที่ใบอนุญาต 10201002052
ประวัติ :   โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 เปิดดำเนินการวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมาโดยตลอด มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 10 งาน 52 ตารางวา เป็นพื้นที่อาคาร 16,577 ตารางเมตร ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมโดยการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนทั้งไป ทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ประเภทของผู้รับบริการ คือ กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยประกันสังคม บริษัท Contract ประกันชีวิต ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ตรวจสุขภาพ