ด้วยโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มาปฏิบัติงานในด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดระบบการจราจรภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ให้ได้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้ทำการยื่นซองประมูลได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนอาคาร ชั้น 2 โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2561
Download Now