วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นการให้บริการดูแลชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับมาตรฐาน และความปลอดภัยอย่างเต็มศักยภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

พันธกิจ (Mission)

1. เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านบริการ และด้านรักษาพยาบาล
2. จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทุกสาขา และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันยุคตลอดเวลา
3. มอบการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและเชื่อถือได้ต่อผู้รับบริการ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความสุขในการทำงานภายใต้บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำศักยภาพสูงสุดของตนเองมาใช้เพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้รับบริการ

คำขวัญ

เรียบง่าย ได้มาตรฐาน ราคาปานกลาง บริการประทับใจ